Algemene Verkoopvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn gesloten tussen de onderneming STRONG EXISTENCE LDA, gevestigd aan Rua das Macieiras, 89 – 2750-010 Cascais, Portugal, ingeschreven onder het nummer 514 382 201, en iedere natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen, hierna genoemd "de klant".

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is elke bestelling van de klant onderworpen aan deze algemene verkoopvoorwaarden, met uitzondering van enige tegenstrijdige clausule die zou kunnen voorkomen op documenten van de klant.

STRONG EXISTENCE LDA behoudt zich het recht voor om op elk moment deze algemene verkoopvoorwaarden aan te passen of te wijzigen. In geval van wijziging zullen de algemene verkoopvoorwaarden die van kracht zijn op de dag van het plaatsen van de bestelling worden toegepast.

Artikel 1: Doel

Deze algemene verkoopvoorwaarden beogen de verkoopvoorwaarden te definiëren tussen STRONG EXISTENCE LDA en de klant, vanaf het plaatsen van de bestelling tot en met de after-sales service, inclusief betaling en levering.

Artikel 2: Producten

De producten die worden verkocht op de Twinmax-website worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en gepresenteerd. Indien er echter fouten of weglatingen zijn, kan STRONG EXISTENCE LDA op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. De foto's van de producten hebben slechts een indicatieve waarde en zijn niet bindend.

Artikel 3: Prijzen

Prijzen in de landen van de Europese Unie

De getoonde prijzen zijn eenheidsprijzen, aangegeven in euro's inclusief btw (Alle Belastingen Inbegrepen). Deze prijzen zijn gegarandeerd op het moment van bestelling van de klant, onder voorbehoud van typografische of drukfouten. De prijzen zijn van toepassing op producten die contant worden betaald, uiterlijk bij levering, exclusief een forfaitaire bijdrage aan de verzend- en verpakkingskosten op basis van het bedrag dat van toepassing is op het moment van de bestelling.

Prijzen in landen buiten de Europese Unie

Voor alle producten die buiten de Europese Unie en/of DOM-TOM worden verzonden, wordt de prijs berekend en weergegeven exclusief belastingen. In dit geval kunnen douanerechten, invoerrechten, lokale belastingen of staatsbelastingen worden geheven. Deze rechten en bedragen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van STRONG EXISTENCE LDA en komen voor rekening van de klant.

Artikel 4: Bestelling

Om een bestelling te plaatsen op de Twinmax-website moet de klant de producten aan zijn winkelwagen toevoegen, zijn land van levering selecteren om de verzendkosten te bepalen, zijn bestelling bevestigen door de algemene verkoopvoorwaarden te accepteren en de betaling uit te voeren via een van de beschikbare methoden. De klant ontvangt minimaal een bevestiging van registratie en een verzendbevestiging van zijn bestelling. STRONG EXISTENCE LDA behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren en te annuleren die als misbruik, abnormaal, te kwader trouw, met onjuiste of onvoldoende leveringsinformatie worden beschouwd, of om andere legitieme redenen.

Artikel 5: Betaling

Betaling per creditcard. De klant die een aankoop wil doen op de Twinmax-website kan betalen met een creditcard (Carte Bleue, Carte Visa, Eurocard en MasterCard) door zijn kaartnummer (16 cijfers), vervaldatum en de CVC-code (laatste 3 cijfers op de achterkant van de kaart) te verstrekken. De betaling is online beveiligd door de betalingsdienst van STRONG EXISTENCE LDA. Door zijn bankgegevens tijdens de verkoop te verstrekken, machtigt de klant STRONG EXISTENCE LDA om zijn kaart te debiteren voor het aangegeven bedrag en bevestigt hij dat hij de wettelijke eigenaar van de kaart is en wettelijk gerechtigd is om deze te gebruiken. Bij fouten, onmogelijkheid om de kaart te debiteren of vermoedens van fraude kan de verkoop automatisch worden ontbonden en de bestelling worden geannuleerd.

Betaling via PayPal-services. De klant die een aankoop wil doen op de Twinmax-website kan ook betalen met behulp van PayPal-services. In dat geval zijn de algemene voorwaarden van PayPal van toepassing.

Betaling via Apple Pay-services. De klant die een aankoop wil doen op de Luisa-Paixao-website kan ook betalen via Apple Pay-services. In dat geval zijn de algemene voorwaarden van Apple Pay van toepassing.

Artikel 6: Levering

Verzendingsvoorwaarden. STRONG EXISTENCE LDA bereidt de bestellingen van de klant voor en verzendt ze binnen 2 werkdagen. In geval van productonbeschikbaarheid of vertraging bij verzending heeft de klant de mogelijkheid om de verkoopovereenkomst te ontbinden en restitutie van het orderbedrag aan te vragen.

Leveringsvoorwaarden. De levertijden zijn afhankelijk van de leveringsbestemming en de door de klant gekozen leveringsmethode. Deze termijnen worden op de Twinmax-website ter indicatie vermeld en vallen onder de verantwoordelijkheid van de vervoerders.

Aansprakelijkheid. Het risico met betrekking tot de levering van een bestelling gaat over op de klant zodra de producten het magazijn van STRONG EXISTENCE LDA verlaten. De klant moet eventuele schade aan de goederen tijdens het transport nauwkeurig en duidelijk vermelden op de vervoersdocumenten en deze reserves binnen 48 uur na levering schriftelijk bevestigen aan de vervoerder per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Bij gebreke hiervan kan de aansprakelijkheid van de vervoerder niet worden ingeroepen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

Conform de artikelen L121-20 e.v. van het Wetboek van Consumentenrecht heeft de klant, als natuurlijke persoon die geen handelaar is, 14 kalenderdagen vanaf de ontvangst van een product om het aan STRONG EXISTENCE LDA te retourneren.

Retourvoorwaarden. De klant moet de betreffende producten retourneren aan STRONG EXISTENCE LDA - Rua das Macieiras, 89 - 2750-010 Cascais - Portugal binnen een termijn van 30 dagen.

Producten kunnen alleen worden teruggenomen in hun originele verpakking, ongebruikt, in perfect werkende staat en met alle accessoires en instructies, zodat ze als nieuw kunnen worden doorverkocht.

Restitutievoorwaarden. Onder voorbehoud van de hierboven vermelde voorwaarden verbindt STRONG EXISTENCE LDA zich ertoe de klant te restitueren die zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend: de prijs van het product volgens het bedrag vermeld op de aankoopfactuur, evenals de verzendkosten tegen het geldende tarief voor standaardlevering.

Artikel 8: Garanties

Wettelijke conformiteitsgarantie. Alle op de TWINMAX-website te koop aangeboden producten vallen onder de wettelijke conformiteitsgarantie volgens de artikelen L211-1 e.v. van het Wetboek van Consumentenrecht.

Garantie tegen verborgen gebreken. Alle op de TWINMAX-website te koop aangeboden producten vallen onder de garantie tegen verborgen gebreken volgens de artikelen 1641 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.

Contractuele garantie. De op de TWINMAX-website te koop aangeboden producten hebben ook een contractuele garantie van 2 jaar die ingaat vanaf de factuurdatum. Deze contractuele garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerde aansluitingen, overspanning, mechanische beschadigingen, vallen, verkeerd gebruik, gebrek aan zorg... en sluit onderdelen uit waarvan de slijtage normaal is (batterijen...) of die voortvloeit uit abnormaal gebruik van het product.

Artikel 9: Klachten

De klant kan te allen tijde contact opnemen met STRONG EXISTENCE LDA via een van de volgende middelen:

  • Post: STRONG EXISTENCE LDA - Rua das Macieiras, 89 - 2750-010 Cascais - Portugal
  • Telefoon: +351 210 968 936
  • E-mail: twinmaxcontact@gmail.com

Artikel 10: Persoonsgegevens

Conform de Wet "Informatique et Libertés" van 6/01/78 heeft de klant recht op toegang, rectificatie en verzet tegen de informatie die hem betreft, door eenvoudigweg zijn naam, voornaam, adres en klantnummer op te geven aan STRONG EXISTENCE LDA - Rua das Macieiras, 89 - 2750-010 Cascais - Portugal.

Artikel 11: Rechtsgebied

In geval van geschil of klacht zal de klant in eerste instantie contact opnemen met het bedrijf STRONG EXISTENCE LDA om een minnelijke oplossing te verkrijgen. Bij gebrek aan een minnelijke schikking komen de partijen overeen dat het contract wordt onderworpen aan het Portugese recht en dat de niet-professionele klant een procedure kan starten voor de rechter van zijn keuze.